สีประจำโรงเรียน สัญลักษณ์ หรือโลโก้

โลโก้สถาบัน

สีประจำสถาบัน

ความหมายของสีประจำสถาบัน

สีน้ำเงิน      หมายถึง          ผู้มีความรู้  เคร่งครัดในหน้าที่  มีระเบียบวินัย
สีเหลือง     หมายถึง          คุณธรรมสีแห่งความดีงาม
น้ำเงิน-เหลือง  หมายถึง   แนวทางของโรงเรียนนันทนวรวิทย์ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียน
                                           การสอนตามปรัชญาของโรงเรียน