โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษา

  • นายวาชิต รัตนเพียร            ประธาน
  • ดร.พิชญ์ รัตนเพียร              กรรมการ
  • นายทวีป อุรัจฉัท                 กรรมการ
  • นางธนัชภัค สุดอำพัน          กรรมการ
  • นางทัศนี พิลา                     กรรมการ
  • นายสมชาย ประสิทธิชัย      เลขานุการ