กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูเพียงใจ มะลีมาน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ

ครูชลธิชา แดงโสภา

ครูผู้สอน

ครูสุพัตรา โหมรันต์

ครูผู้สอน

ครูพรรณี พลูทวี

ครูผู้สอน

ครู Allan Pit Roy

ครูผู้สอน

ครู Annabel S.Roy

ครูผู้สอน