ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

        โรงเรียนนันทนวรวิทย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 เลขที่ 9 หมู่ 4 ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายเพี้ยน สุวรรณมาลิก เป็นผู้รับใบอนุญาตเพื่อจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งในขณะนี้นั้นยังขาดแคลนอยู่ โรงเรียนนันทนวรวิทย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของอำเภอบางบัวทอง
        ในปีการศึกษา  2532  โรงเรียนนันทนวรวิทย์  ได้ถูกโอนให้อยู่ในการกำกับ ดูแลและบริหารงานของนายประชุม  รัตนเพียร  โดยนางวิจิตรา  รัตนเพียร  เป็นผู้รับใบอนุญาต เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมาบริหารงานโดย

                             นายประชุม      รัตนเพียร          ผู้ก่อตั้ง
                             นางวิจิตรา       รัตนเพียร          ผู้รับใบอนุญาต
                             ดร.วาชิต          รัตนเพียร          ผู้จัดการ
                             นายสมชาย     ประสิทธิชัย       ผู้อำนวยการ

นโยบายหรือเป้าหมายของเรียน

         ปัจจุบันโรงเรียนนันทนวรวิทย์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการศึกษาหลักสูตรของระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนในระดับปฐมวัย(อนุบาล ๑) ถึงระดับมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการอนุญาตให้มีจำนวน ๖๐ ห้องเรียน  ความจุนักเรียน ๒,๔๐๐ คน ครูและบุคลากร ๖๕ คน บริหารงานโดย
                             ดร.วาชิต          รัตนเพียร         ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
                             นายสมชาย     ประสิทธิชัย      ผู้อำนวยการ
          โรงเรียนนันทนวรวิทย์มีระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557

ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ 

1. ด้านสังคม สภาพสังคมของอำเภอบางบัวทองถือว่าเป็นอำเภอที่มีลักษณะของชุมชนเมือง มีการหลั่งไหลของประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานในพื้นที่เป็นจำนวนมาก อาทิ การอพยพย้ายถิ่นของคนต่างพื้นที่การเข้ามาทำงานของคนต่างด้าว และโดยรอบโรงเรียนมีสถานที่สำคัญ ได้แก่สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองสำนักงานการประปานครหลวง วัดกาญจนาภิเษก (เล่งเน่ยยี่ ๒) สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจำนวน ๒ แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน ๕ แห่ง

2. ด้านอุตสาหกรรม การลงทุนด้านอุตสาหกรรมของอำเภอบางบัวทอง มีแนวโน้มที่ดีสำหรับโรงงานเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน เนื่องจากการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรในอำเภอบางบัวทอง ทำให้เกิดความต้องการเฟอร์นิเจอร์ฯ สูง ทำให้โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนฯ มีแนวโน้มที่ดีในการลงทุนต่อไปในอนาคต

3. ด้านเกษตรกรรม เนื่องจากอำเภอบางบัวทองเป็นที่ลุ่มและติดคลองเกษตรกรจึงทำนากันมากต่อมาได้เปลี่ยน พฤติกรรมในการผลิตคือมีการปลูกผักบุ้ง มีบางหมู่พื้นที่ลุ่มและมีการลงทุนทำคันล้อมมีการทำสวนผลไม้ขุดบ่อเลี้ยงปลาประกอบกับเกษตรกรมีความขยันหมั่นเพียรทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงจึงประสบผลสำเร็จขณะเดียวกันเกษตรกรที่ทำนาก็จำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวเพื่อให้มีการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและขายได้ราคาสูง

4. ด้านวัฒนธรรม มีการยอมรับ ยกย่อง ส่งเสริม และสืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชน รวมทั้งมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านสภาพเมืองเก่าและศิลปกรรม ที่ยังเหลืออยู่นอกจากนี้ยังรวมถึงหลักศาสนาที่เป็นที่พึ่งของชุมชนด้านจิตวิญญาณและเป็นเครื่องประสานความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมเพื่อป้องกันความรุนแรงในสังคมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

5. สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ส่วนหนึ่งมีอาชีพเกษตรกรรม (ซึ่งเป็นประชากรดั้งเดิม) และอีกส่วนหนึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและประกอบอาชีพค้าขายรับจ้าง รับราชการ และอื่นๆ เป็นต้น ทำให้เป็นแหล่งของชุมชนที่ค่อนข้างมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับประ ชากรดั้งเดิมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ อาทิ เช่น ส่งเสริมวิชาการทางการเกษตรแนะนำแหล่งเงินทุนเพื่อให้เกษตรกรกู้ยืม ทำให้บุคคลที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังเป็นการนำความเจริญ ไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น 

ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนนันทนวรวิทย
ที่ตั้ง                   ๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์           ๐-๒๕๗๑-๒๖๙๐ – ๒
โทรสาร             ๐-๒ ๕๗๑-๗๐๕๕
Website          www.nanthana.ac.th 
Email               [email protected]

ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต  ดังนี้
     ทิศเหนือ           จรดกับหมู่บ้านศศิภา
     ทิศใต้                จรดหมู่บ้านชลลดา
     ทิศตะวันออก     ถนนบางกรวย – ไทรน้อย
     ทิศตะวันตก       จรดกับสวนสาธารณะบางบัวทอง