กลุ่มสาระวิชาศิลปะ

ครูจิราภรณ์ ไชยสม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ

ครูปนัดดา ชมพุ่มรัตน์

ครูผู้สอน

ครูสิริลป์ ชื่นแย้ม

ครูผู้สอน