กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา

ครูนพพร เนียมเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา

ครูรณฤทธิ์ ศรีใหม่

ครูผู้สอน

ครูสุเพียง จันทร์ศิริ

ครูผู้สอน