กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา

ครูนันทนา เผือกเอี่ยม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา

ครูกนกอร อ่อนศรี

ครูผู้สอน

ครูคคนงค์ จันทร์ทอง

ครูผู้สอน

ครูปราณี จันทร์แก้ว

ครูผู้สอน