กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

นางนิภา อุรัจฉัท

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

นางประภาพรรณ มะลีมาน

ครูผู้สอน

นางสุจินดา ธูปแก้ว

ครูผู้สอน

นางอนงค์รัตน์ อินทะวงศ์

ครูผู้สอน