ประกาศโรงเรียน

งานประกันคุณภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม

รางวัลเกียรติยศนักเรียน

รางวัลเกียรติยศสถาบัน/ครู

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

ฐานข้อมูลศิษเก่า

งานวิจัยและนวัตกรรมครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร | กิจกรรมประจำปี

ประกาศการเปิดเรียนระบบ On Site ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศการเปิดเรียนระบบ On Site ภาคเรียนที่ 2/2564

การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียม

ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2/2564

การรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15

แจ้งการรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนนันทนวรวิทย์ เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ขออภัยรอการปรับปรุง

ขออภัยรอการปรับปรุง...

ขออภัยรอการปรับปรุง

ขออภัยรอการปรับปรุง....

ขออภัยกำลังปรับปรุง

สัดส่วนจำนวนครู : จำนวนนักเรียน

ปีการศึกษา 2564
0%
ปีการศึกษา 2563
0%
ปีการศึกษา 2562
0%
ปีการศึกษา 2561
0%
Play Video

2491

ปีที่ก่อตั้ง

20000+

ผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า

อ.1-ม.3

เปิดสอนในระดับ

60+

จำนวนบุคลากร

ขออภัยกำลังปรับปรุง

ภายนอก2
กำลังปรับปรุง

ขออภัยกำลังปรับปรุง

ภายใน2
กำลังปรับปรุง

ขออภัยกำลังปรับปรุง

ภายนอก4
กำลังปรับปรุง

รางวัล/เกียรติยศ

ขออภัยกำลังปรับปรุง

ขออภัยกำลังปรับปรุง

ลิ้งค์ข้อมูลสถานศึกษา