ชื่อ - นามสกุล :ดร.วาชิต รัตนเพียร
ตำแหน่ง :ผู้จัดการ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการบริหาร