โรงเรียนนันทนวรวิทย์

9 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทร. 0-2571-2690-2 โทรสาร. 0-2571-7055 อีเมล์: info@nanthana.ac.th

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2561 & HAPPY NEW YEAR'2018 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป