โรงเรียนนันทนวรวิทย์

9 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทร. 0-2571-2690-2 โทรสาร. 0-2571-7055 อีเมล์: info@nanthana.ac.th

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ